Artikel 1 Algemeen en toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Van Drie Performance, nader aan te duiden als “V3P”, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84355808.
 2. V3P verkoopt, levert en installeert software ten behoeve van het optimaliseren van motormanagementsystemen voor automotive, industrie en autosport, levert/plaatst voertuig accessoires en test auto’s op een vermogenstestbank.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en/of diensten van V3P en/of alle met V3P gesloten overeenkomsten, waaronder via internet gesloten overeenkomst, alsmede op alle overeenkomsten waarbij V3P voor de uitvoering daarvan derden inschakelt. Afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met V3P. Voorafgaand aan het sluiten van de definitieve overeenkomst, en/of het aangaan van de definitieve opdracht, heeft de andere partij/opdrachtgever kennis genomen van deze voorwaarden van V3P en heeft hij/zij deze voorwaarden geaccepteerd.
 4. V3P accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij/opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor het geval de andere partij verwijst naar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen partijen middels aanvaarding van deze voorwaarden van V3P overeen, dat V3P niet gebonden is aan die voorwaarden van de andere partij.
 5. V3P heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website www.vandrieperformance.nl en indien nodig en mogelijk rechtstreeks aan de andere partij. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van bekendmaking, of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

 

Artikel 2 Aanbiedingen, informatie en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van V3P zijn vrijblijvend en behouden hun geldigheid gedurende 30 dagen.
 2. De overeenkomst met V3P komt tot stand nadat beide partijen zich daarmee schriftelijk akkoord hebben verklaard en de offerte door de opdrachtgever is ondertekend.
 3. V3P is niet gehouden akkoord te gaan met aanvaarding van een deel of onderdeel van de gedane aanbieding, offerte, of prijsopgave.
 4. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de (aangeboden) overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
 5. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat het voor de goede uitvoering daarvan nodig is om de overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen daartoe in overleg treden teneinde een nadere afspraak te maken.
 6. Wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst kan wijzigingen in prijs, kwaliteit, hoeveelheid met zich meebrengen. Partijen zullen ook in dit verband overleggen teneinde een nadere afspraak te maken. Indien de wijziging het gevolg is van een omstandigheid die aan V3P kan worden toegerekend, zullen geen meerkosten in rekening worden gebracht.
 7. Alle bij de aanbieding verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mocht later toch blijken dat fouten zijn gemaakt in deze verstrekte gegevens, dan is V3P gerechtigd deze fouten te herstellen zonder in dat verband schadeplichtig te zijn. Het gebruik van voornoemde gegevens door de andere partij/opdrachtgever, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van V3P.
 8. V3P is gerechtigd opdrachten te weigeren en/of het gevraagde product niet te leveren.
 9. V3P gaat uit van de juistheid van alle door de andere partij verstrekte gegevens en gedane opgaven en V3P is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen. Opdrachtgever is voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst en voordat uitvoering daarvan plaats vindt, verplicht eventuele gebreken aan het voertuig en/of het motormanagementsysteem te melden.
 10. Indien V3P tijdens de levering en installatie van de software gebreken en/of achterstallig onderhoud aan het voertuig constateert, zulks uitsluitend ter beoordeling van haar, zal de installatie worden uitgesteld in overleg met opdrachtgever indien de goede installatie daardoor wordt belemmerd.
 11. Voorafgaand aan de installatie van de software kan (optioneel) het motorsysteem van het voertuig op een testbank op technische gebreken en/of storingen worden gecontroleerd in overleg met opdrachtgever. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever.
 12. Alle bij de aanbieding verstrekte en/of verzonden brochures/prijslijsten en al het daarbij verstrekte en getoonde materiaal en beelden en/of andere gegevens, blijven uitdrukkelijk eigendom van V3P. Het gebruik van voornoemde gegevens, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan door de andere partij na schriftelijke toestemming van V3P.

 

Artikel 3 Levering

 1. V3P levert en installeert haar product(en) in beginsel in haar vestiging te Emmeloord, tenzij vooraf schriftelijk een ander leveradres wordt overeengekomen.
 2. Alle door genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten opgegeven op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan V3P bekend waren. De leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt V3P niet in verzuim of in gebreke. V3P zal ingeval van afwijking van de genoemde (leverings)termijn, overleg plegen met de andere partij/ opdrachtgever.
 3. De andere partij zal V3P steeds tijdig alle, voor een goede uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of informatie verschaffen en tijdig de benodigde medewerking verlenen. Extra kosten die voor V3P ontstaan als gevolg van het achterwege blijven van voldoende medewerking van de andere partij, komen voor rekening van die andere partij.
 4. Opdrachtgever is verplicht om het voertuig bij levering te controleren op eventuele gebreken, of beschadigingen. Zichtbare gebreken dienen terstond te worden gemeld, zodat deze op de factuur kunnen worden vermeld.
 5. Testen op de vermogenstestbank van V3P worden op verzoek van de andere partij op diens eigen risico uitgevoerd. Er wordt tot hoge snelheid en met vol gas gemeten, hetgeen risico’s op schade aan de motor en het voertuig met zich meebrengt. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het risico dat dit met zich meebrengt.

 

Artikel 4 Prijzen en kosten

 1. De opgegeven prijzen zijn voor consumenten altijd in euro’s inclusief BTW en exclusief eventuele wettelijke heffingen. Voor bedrijven worden de prijzen, btw en heffingen gespecificeerd weergegeven.
 2. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding/offerte. V3P heeft het recht de prijzen eens per jaar, per 1 januari, aan te passen ingevolge het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
 3. V3P is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de andere partij als deze plaatsvinden na 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. Prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van grondstofprijzen, productiekosten, transportkosten, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten e.d.. De maximale prijsstijging is 15% per jaar, tenzij sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Prijsstijgingen worden tijdig van te voren schriftelijk aangekondigd. Prijsverhogingen door overheidsmaatregelen zullen evenwel per direct en onverkort door V3P mogen worden doorbelast aan de andere partij.
 4. Indien de andere partij na het aangaan van de overeenkomst aanvullingen en/of wijzigingen daarin wil zien verwerkt, kan dit invloed hebben op de prijs. V3P mag de extra kosten in redelijkheid aan de andere partij doorberekenen.
 5. Indien het noodzakelijk mocht zijn het voertuig te verplaatsen door middel van ingehuurd transport, dan zijn de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever/andere partij. V3P zal daarover van te voren met de opdrachtgever/andere partij communiceren.

 

Artikel 5 Betaling, (incasso)kosten en rente

 1. De betaling vindt plaats direct na levering, à contant, of per pintransactie. V3P is gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen.
 2. Indien met V3P schriftelijk is overeengekomen dat betaling kan plaatsvinden op factuurbasis na levering, bedraagt de betalingstermijn van facturen 14 dagen. 
 3. Wanneer de andere partij enig door hem/haar verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, zullen incassokosten worden berekend. Deze incassokosten bedragen 10% over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,=, tenzij de wet een lager percentage/bedrag voorschrijft, in welk geval de kosten zullen worden berekend overeenkomstig het bepaalde in de wet.
 4. Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een consument, zal V3P bij het in gebreke blijven met betaling een aanmaning/ingebrekestelling sturen en opdrachtgever 14 dagen gelegenheid geven om alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen, met de aanzegging dat daarna incassokosten verschuldigd zijn. Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een bedrijf, zijn incassokosten verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
 5. Vanaf de datum dat de andere partij in verzuim is met de tijdige betaling is V3P gerechtigd rente te berekenen over het openstaande bedrag. De andere partij, zijnde een consument, is alsdan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over het openstaande bedrag verschuldigd. De andere partij, zijnde een bedrijf, is alsdan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het openstaande bedrag verschuldigd.
 6. V3P behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van de andere partij te vorderen.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de andere partij zijn de vorderingen van V3P onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6 Geld terug garantie

 1. Mocht de andere partij niet tevreden zijn over de geleverde chiptuning kan deze gebruik maken van de 14 dagen niet tevreden geld terug garantie onder de volgende voorwaarden:
  A. auto dient binnen 14 dagen na tuning aangeboden te worden op de vestiging in Emmeloord met de originele factuur.
  B. de software mag niet tussentijds aangepast zijn door een derde partij.
  C. partij heeft na tuning binnen de 14 dagen niet gebruik gemaakt van een gratis aanpassing door V3P.
 2. De geld terug garantie geldt niet voor:
  A. chiptuning in combinatie met “opties” bijv. het wegschrijven van egr, dpf, dtc, adblue.
  B. auto’s ouder dan 10 jaar oud of meer dan 200.000 km op de teller.
  C. auto’s die worden aangeboden met duidelijke gebreken, schade en/of foutcodes.

 

Artikel 7 Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de rechten op de software, met betrekking tot de door V3P geleverde diensten en producten, daaronder begrepen voorbereidend materiaal en aanverwante materialen, in de breedste zin van het woord, berusten bij V3P. 
 2. Voor het gebruik van de geïnstalleerde software in het betreffende voertuig verleent V3P aan de opdrachtgever een beperkte, niet-exclusieve licentie om de software in dit voertuig te mogen gebruiken.Het is de andere partij niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van V3P, om de werken van V3P te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te verveelvoudigen, geschikt te maken voor raadpleging of verveelvoudiging via internet, te kopiëren anders dan voor uitsluitend eigen gebruik.
 3. Indien de andere partij inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van V3P wordt dit aangemerkt als niet-nakoming van de overeenkomst en geeft dit V3P het recht de overeenkomst te ontbinden, of op te schorten, en vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade door de andere partij te vorderen.
 4. Ingeval van schending/inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van V3P verbeurt de andere partij aan V3P een boete van € 2.500,= per geval en € 500,= per dag ( of gedeelte daarvan) dat de overtreding daarna voortduurt, onverminderd het recht van V3P om daarnaast volledige schadevergoeding van de andere partij te vorderen.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. V3P is niet aansprakelijk in de volgende gevallen (niet limitatief):
  A. Schade die verband houdt met gebreken en/of onderdelen van zaken die door de andere partij zijn aangeleverd;
  B. Schade aan het voertuig zelf en/of zaken die zich in het voertuig bevinden gedurende de uitvoering van de opdracht;
  C. Schade die ontstaat aan de motor en/of overige onderdelen van het voertuig als gevolg van een uitgevoerde test op de vermogenstestbank;
  D. Schade als gevolg van onvolledige en/of onjuiste informatieverstrekking door de andere partij;
  E. Schade als gevolg van een verkeerde kostenopgave/-begroting;
  F. Schade als gevolg van: geringe afwijkingen in gedane opgaven, samenstelling, prestaties:
  G. Schade als gevolg van door derden ten behoeve van opdrachtgever gegeven adviezen;
  H. Schade als gevolg van: transport, tijdelijke opslag, door de opdrachtgever voor bewerking in bewaring gegeven zaken, tenzij sprake is opzet of grove schuld van V3P;
  I  Schade als gevolg van overschrijving, of de-installatie van de geleverde software;
  J. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade of bedrijfsschade;
 2. Voordat de andere partij een beroep doet op de aansprakelijkheidsregeling in dit artikel, zal V3P tijdig schriftelijk in de gelegenheid worden gesteld om de klacht te constateren en in dat kader (zo nodig) maatregelen voor herstel te nemen. Als deze herstelmogelijkheid aan V3P wordt onthouden, bestaat primair geen recht op schadevergoeding, althans zal deze subsidiair te allen tijde gemaximeerd zijn tot € 1.000,=.
 3. Indien V3P aansprakelijk mocht blijken te zijn in verband met de door haar verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten, is haar aansprakelijkheid in aansluiting op het bepaalde hiervoor, als volgt geregeld en beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):
  A. Het bedrag dat op ingeschakelde derden en/of hulppersonen kan worden verhaald;
  B. Het bedrag dat de verzekeraar van V3P mocht blijken uit te keren;
 4. Indien de aansprakelijkheid van V3P niet valt onder voornoemde uitsluitingen en V3P toch aansprakelijk mocht blijken te zijn, is haar contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid beperkt tot hetzij gratis herstel c.q. herlevering van de gebrekkig gebleken Software, hetzij tot een schadevergoeding ter hoogte van het factuurbedrag met een maximum van € 2.000,= (zegge: tweeduizend euro).

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. V3P behoudt zich het eigendom voor van alle door en/of namens haar aan de andere partij geleverde zaken totdat de betaling daarvan, vermeerderd met eventuele verzend- en/of transportkosten, geheel is voldaan.
 2. Totdat de factuur van V3P volledig is voldaan, kan de andere partij geen rechten ontlenen terzake de door V3P geleverde zaken en/of diensten.

 

Artikel 10 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en/of producten dienen schriftelijk binnen 5 (vijf) werkdagen na levering aan V3P kenbaar te worden gemaakt. Ingeval het gebrek redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon worden ontdekt, geldt dat de andere partij dit binnen bekwame tijd schriftelijk dient te melden aan V3P vanaf het moment dat het gebrek redelijkerwijs aan de andere partij wordt geacht kenbaar te zijn geweest.
 2. Reclames schorten de betalingsverplichting van de andere partij niet op. De andere partij is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame betaling uit te stellen, te weigeren, of betaling van andere diensten van V3P op te schorten, of te weigeren.
 3. Wanneer een reclame terecht is, heeft de andere partij de keuze tussen herstel of het opnieuw leveren van hetgeen werd afgekeurd, het naar verhouding aanpassen van het berekende factuurbedrag, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst, mits dit in verhouding staat tot de klacht.

 

Artikel 11 Algemene vervaltermijn

 1. Gebreken en toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van V3P dienen binnen bekwame tijd na constatering schriftelijk aan V3P te worden gemeld, maar in ieder geval binnen 1 jaar na levering van de werkzaamheden en materialen, bij gebreke waarvan het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt.

 

Artikel 12 Vrijwaring

 1. De andere partij vrijwaart V3P voor alle aanspraken van derden ter zake van door V3P aan de andere partij geleverde diensten, zaken en/of producten, waardoor die derden schade mochten hebben geleden of nog mochten lijden, ongeacht de oorzaak of het tijdstip van ontstaan daarvan.

 

Artikel 13 Nietigheid/vernietiging bepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, waartoe partijen alsdan met elkaar in overleg zullen treden.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden Nederland.